ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

บริการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์


ให้บริการถ่ายภาพสินค้าให้กับสถานประกอบการณ์ที่สนใจใช้บริการ