ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

ให้เข้าศึกษาดูงาน


เปิดให้สถานบันการศึกษามหาวิทยาลัย / วิทยาลัย / โรงเรียน / กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูต้นแบบโรงงานแปรรูปพร้อมทั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูป