ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

อบรม / สัมมนา ให้คำปรึกษาแนะนำ


จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรแปรรูป และการแปรรูปผลิตภัณฑ์