ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

292 หมู่ที่ 1 ถนนสายเลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
สถานที่ตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ตั้งอยู่ที่ 292 หมู่ที่ 1 ถนนสายเลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูลการติดต่อ
0 5500 9531-3
ipc2@diprom.mail.go.th