เกี่ยวกับเรา

ITC (Industry transformation center) ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ 3 กระทรวง ดังนี้

 

     
MOI MHESI  MDES
กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

วัตถุประสงค์ (แรงบันดาลใจ) 

1.Transforms กระบวนการผลิตด้วย Digital Manufacturing Transformation
2.Transforms ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3.Transforms บุคลากรภาคอุตสาหกรรม

 

งานบริการ