ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

บริการให้คำปรึกษาด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร


บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์