ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

บริการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์


ให้บริการถ่ายภาพสินค้าให้กับสถานประกอบการณ์ที่สนใจใช้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

1.เป็นผู้ประกอบการ SMEs/วิสาหกิจชุมชน หรือผู้สนใจทั่วไป

2.ผู้ขอรับบริการต้องเตรียมต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ เช่น โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone มาเอง

197

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

26

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

81

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ