ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

อบรม / สัมมนา ให้คำปรึกษาแนะนำ


จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรแปรรูป และการแปรรูปผลิตภัณฑ์

197

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

26

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

81

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ